گزارش روز دوشنبه1394/09/15
۹۴/۰۹/۱۶ ۱۳:۰۹:۰۹

سلام و روزبخیر خدمت عزیزان

ساعت اول ریاضی تمرین حل کردیم.

ساعت دوم وسوم ورزش داشتیم.

ساعت چهارم قرآن پرسش وپاسخ بود

ساعت پنجم تدریس ترکیب ها و انواع آن

ساعت ششم زبان بود.

ساعت آخر معرق کاری داشتیم.