تحقیق برای روز سه شنبه 94/09/17
۹۴/۰۹/۱۶ ۱۳:۱۸:۳۹

در مورد عصب سمپاتیک وپارا سمپاتیک یک تحقیق چهار سطری تهیه کنند .5 امتیاز برای دانش اموزی که تحقیق خوب وتوضیح درستی  ارائه دهد .