گزارش روز چهارشنبه1394/09/18
۹۴/۰۹/۱۸ ۱۳:۱۹:۰۴

سلام و روزبخیر خدمت اولیا عزیز

امروز املا از درس ششم گرفته شد.

فارسی تمرین حل کردیم.

ریاضی تمرین حل شد

لیگ ریاضیات برگزار کردیم.

زبان داشتیم

قرآن پرسش صورت گرفت.

خط داشتیم.