گزارش کار علوم روز دوشنبه94/9/23
۹۴/۰۹/۲۳ ۱۲:۴۹:۱۵

پرسش و پاسخ از درس گذشته .امتیاز دهی به کنفرانس و جمع آوری اطلاعات.تدریس فصل 6