تکالیف آخرهفته
۹۴/۰۹/۲۴ ۱۳:۱۸:۱۵

پسرم تکالیف زبر را در روهای خواسته شده با دقت حل کن

سه شنبه:

فارسی کاربرگ املا

ریاضی حل تمرین صفحه58و59کتاب

چهارشنبه:

فارسی مطالعه دستور زبان فارسی

ریاضی صفحه72و73کلاغ سپید

پنج شنبه:

فارسی کاربرگ 10مرآت

ریاضی کاربرگ7و8مرآت

جمعه:

فارسی تست فارسی داخل سایت

ریاضی نمونه سوال داخل سایت