تکلیف علوم روز شنبه 28/اذر/94
۹۴/۰۹/۲۵ ۰۸:۴۶:۴۰

                              تکمیل کردن  صفحه ی50 و51 خیلی سبز

                     مرور فصل 6 وپاسخ دادن به سوالات فصل 6از صفحه ی56تا مبحث گوش

                                                                                  پسرم برای شنبه خوب اماده باش wink