عملکرد کار تیمی علوم /اهرم ها
۹۴/۱۰/۲۱ ۱۰:۱۱:۴۸

         انجام یک کار تیمی متفاوت با انواع وسیله های روز مره که مانند اهرم عمل می کنند.

                   برای مشاهده بیشت عکس ها از سایت آزمایشگاه دیدن فرمایید.