تکلیف 23دی ماه
۹۴/۱۰/۲۲ ۱۰:۳۹:۳۹

پسرای گل پس از استراحت تکالیف زیر را انجام دهید.

فارسی : رونویسی از ادامه درس 10 تا پایان درس با خط زیبا در دفتر تحریر

ریاضی : ;کاربرگ 11 کتاب ریاضی مرات