گزارش کار عملی علوم روزشنبه94/10/26
۹۴/۱۰/۲۶ ۱۶:۰۰:۳۹

             تدریس عملی نیرو سنج و وزنه ها:

                 در زنگ عملی  علوم ,با استفاده از نیرو سنج و وزنه  ،دانش آموزان با نحوه ی کار و

                     چگونگی استفاده از نیرو سنج  وابزاری همانند اهرم  آشنا شدند.