گزارش کار علوم روز دوشنبه94/10/27
۹۴/۱۰/۲۸ ۰۹:۳۸:۳۸

               پرسش وپاسخ از فصل اهرم ها

        حل نمونه سوالات تکمیلی از معادلات تعادل اهرم ها