نمونه سوال مربوط به چگونگی حل مسئله تعادل فصل ۸
۹۴/۱۰/۲۸ ۰۹:۵۳:۱۸

                        مقدار نیرویی که برای تعادل جسم زیر نیاز است چقدر است؟

                                                       

                        حل مسئله:

                             جرم جسم*فاصله جسم تا تکیه گاه = مقدار نیرو *فاصله نیروی وارد شده تا تکیه گاه