نمونه سوالا ت مهم مطالعات
۹۵/۰۸/۲۵ ۱۱:۲۰:۳۵

            دانش آموزان کوشا درس1تا5 از مطالعات را مرور مفید داشته باشید 

           و برای درک بهتر از نمونه سوالات بر روی عکس کیک کنید.