۹۵/۰۸/۲۷ ۱۲:۰۳:۵۵

 

اجرای نمایش درس چنار کدو بن توسط سه گروه کلاسی هر شخص نماینده ی یک گروه به انتخاب اعضای گروه