عملکرد کلاسی و تکلیف فارسی پنجم
۹۵/۰۹/۱۳ ۱۴:۳۹:۳۹

عملکرد:امروز درس آزاد،فرهنگ بومی تدریس

تکلیف:روانخوانی و خواندن درس ششم