تکلیف علوم روز دوشنبه
۹۵/۰۹/۱۴ ۱۴:۵۱:۰۷

            از کتاب خیلی سبز علوم صفحه 48و 49 و 50 حل شود 

         و برای پاسخ گویی از مطالب جدید برای فردا حا ضر باشید .