نمونه عکس های ازمایشگاه
۹۶/۰۷/۱۸ ۱۲:۰۰:۵۷

                           نمونه ای از کار بسیار مهیج دانش اموزان در زنگ ازمایش