عملکرد علوم و اجتماعی
۹۶/۱۰/۱۸ ۱۲:۵۸:۰۷

                    بانام و یاد خدای یگانه

 ارزشیابی  نوبت اول مطالعات و  علوم گرفته شد  و برگه های علوم  با امضا اولیا  برگردانده شود 

  برای  ازمایشگاه فردا  مواد غذایی گفته شده فراموشش نشود .